Skip to main content

รายงานดัชนีชีวัดภาวะแรงงาน

ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน 2562   ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2561
ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2560   ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส1 พ.ศ.2559 ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2559
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2559 ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2559 
  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส1 พ.ศ.2559 ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2559
ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558 และรายปี 2558
  ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558
ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานพ.ศ.2558  ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2558 
ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2558
  ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 4 ปี 2557 และรายปี 2557
ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 3 ปี 2557
  ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานพ.ศ.2557 ดัชนี้ชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2557 
ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2557
  ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 1 ปี 2557
ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ไตรมาส 4 ปี 2556 และรายปี 2556
  ปกดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานพ.ศ.2556 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ ปี 2556
รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2554
  รายงานเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2552

 

28
TOP