Skip to main content

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

การคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้านมีกฎหมายให้การคุ้มครอง 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

ใช้บังคับเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2554  ขอบเขตการคุ้มครอง คือ งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิตหรือ ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547

ใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547  ขอบเขตการคุ้มครอง คือ งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบบรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือที่อื่นที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนและโดยปกติการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง


 ดาวน์โหลด พ.ร.บ.

360
TOP