Skip to main content

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาบทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง (๑)แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

รายละเอียดเนื้อหา

TOP