Skip to main content

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง หน้าที่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาจ้างกับนายจ้างรายเดิม

รายละเอียดเนื้อหา

TOP