Skip to main content

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างมาตราฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดเนื้อหา

TOP