Skip to main content

ประกาศกรมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่าวด้าว ที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP