Skip to main content

ประกาศคณะกรรมกาารดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP