Skip to main content

ระเบียบกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในต่างประเทศ พ.ศ. 2550 (พ.ศ.2553)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP