Skip to main content

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นเบี้ยประชุมค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการกรรมการการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเนื้อหา

TOP