Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 220-1.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เกิดจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 214.pdf ภาษาไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 234.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 244.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 252.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 312en.pdf ภาษาอังกฤษ
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 238.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๓๓ และมาตรา ๓๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 203.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 201.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 200.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 198.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 202.pdf ภาษาไทย
16887
TOP