Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 152.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ a18e983e252f5e0a89acbd9c11ecf423.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ working_of_alien_act_2551_doe.pdf ภาษาอังกฤษ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 63.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 103-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 01b8dc62df8a9eb1f9a3280ce82fe674.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 280.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 304.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 303.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 279.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 278.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 302.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 205.pdf ภาษาไทย
7873
TOP