Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 274.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 288.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 13_1.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 300.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 228.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 219.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 237.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 216.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการขอยื่นคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 215.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการยื่นขอรับสิทธิกรณีปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ประกันตน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 236.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 212.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจรณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 227.pdf ภาษาไทย
TOP