Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 13_1.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 300.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 228.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 219.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 237.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 216.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการขอยื่นคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 215.pdf ภาษาไทย
แนวปฏิบัติการยื่นขอรับสิทธิกรณีปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ประกันตน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 236.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 212.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจรณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 227.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 210.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสบทบ อัตราเงินฝาก วิธิการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 209.pdf ภาษาไทย
TOP