Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันและแบบคำขอรับหลักประกันคืน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 930995c9302779bd2aba0916d21d3306.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้าวัน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e8b53da6a98760e80423d29156a30ca4.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 08db55af9dca69e7ec336fc92f179e7b.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักฐานแสดงสถานที่อยู่ของคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 3d16f29c2ef08af7819c25513c5216b7.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ba9664d5ee9aa41e4e9069b75f6d894e.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๔) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 3d485a2a8c65a7422b7cb99cf1ed8da7.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 43de0f434b8ae6b967e8f99867035a81.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหัวหน้าร้านกับนายจ้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 516e21654ff472081a6e2b221e7f4e12.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอและการแจ้งตามกฏกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 4d5e8a9be3b8b2336e19dc83e8423f87.pdf ภาษาไทย
คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 33cc7bfca8c183e35c60819a4b4a8d21.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9d70a9fa2c5dd93281641be9c219f5f7.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7724aca6c9c848a3200bcf4f34c22949.pdf ภาษาไทย
16893
TOP