Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๔) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 207.อัตราค่าทดสอบมฐ-4.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๓) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 206.อัตราค่าทดสอบมฐ-3.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน การนำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่คณะกรรมการรับรองแล้วไปใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 203.รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน-ม.26.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 202.ผู้ดำเนินการทดสอบมฐ.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 47) (สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายสรุปสาระสำคัญคำสั่งของคณะปฏิรูป-สี.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 101.ฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 103.รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 104.คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการตามสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 105.รายการตามสัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 107.ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน-ม.19.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 109.e-Service-ฝึกยกระดับ-ฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 309.ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ประเมินซึ่งเป็นจนท.กพร.pdf ภาษาไทย
8935
TOP