Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 222.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แลัอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไต และกรณีการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 223.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 124-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐๑ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 121-th.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 078e173b6e853905d2641635185a6b21.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ labour_relation_2518.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ labour_relation_en_1975.pdf ภาษาอังกฤษ
34690
TOP