Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02.-พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน-ฉ.2-2557.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02.-ไฟล์คำแปลภาษาอังกฤษ.pdf ภาษาอังกฤษ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03.-พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน-2545.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03.-ไฟล์คำแปลภาษาอังกฤษ.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 07-ประกาศ-แบบบัตรประจำตัว_compressed.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ Notification.pdf ภาษาอังกฤษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 06-คำสั่ง-547-2562.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 06-Order-of-MOL-547_2562.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 05-ประกาศกระทรวง-เรื่อง-การรายงานผลการดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 05-Notification_report.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 04-ประกาศ-สิทธิประโยชน์.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 04-Notification_benefits.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03-ประกาศ-เปรียบเทียบ.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 03-Notification_Settlement.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจเรือประมงหรือสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าของเรือและการมีคำสั่งเป็นหนังสือห้ามนำเรือออกทำการประมง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02-ประกาศ-หลักเกณฑ์ตรวจเรือ.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 02-Notification_INSPECTION-OF-FISHING.pdf ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางประกาศกฎหมาย-รมว-รง-รักษาการ.pdf ภาษาไทย
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางประกาศกฎหมาย-กรณีไม่มีผู้รักษาการ.pdf ภาษาไทย
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฎ-ก.พ.การให้ความคุ้มครองพยาน-2553.pdf ภาษาไทย
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคาแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ตารางกฎหมายที่-รมว.รง.รักษาการ.pdf ภาษาไทย
56453
TOP