Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๓๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจคดีแพ่ง คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 109-th.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์อาชีพผู้แทนฝ่ายนานจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 126-th.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 614e731447e2ae1f00a69336cf8506d1.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ de08ea90398718af0469b351708dc5c3.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของผุ้ประเมินที่ปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 98.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 162.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 161.pdf ภาษาไทย
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 238.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๓๓ และมาตรา ๓๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 203.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 201.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 93.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 285.pdf ภาษาไทย
26738
TOP