Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 210.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสบทบ อัตราเงินฝาก วิธิการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 209.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนินเม็ดโลหิตสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรีอเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 241.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 153.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 151.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 150.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 147.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 146.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 143.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 142.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 141.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 120-th.pdf ภาษาไทย
TOP