Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 179.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนังงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 138-th.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 137-th.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 136-th.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำงานที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 292.pdf ภาษาไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฏกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 291.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 165.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 164.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 163.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 569ce0f03d137919ce12b3faa6393811.pdf ภาษาไทย
พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 311en.pdf ภาษาอังกฤษ
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับแจ้งงานอันจำเป็นและเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e0dd53728f5938753728184a5dd43653.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตการทำงาน ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 34410b54e8a8e2f15f45fc73acf8713c.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1daa19b3b96b734d0c715c0c827723a8.pdf ภาษาไทย
พระราชกฤษฎีกา กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.๒๕๔๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 127-th.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 128-th.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 128-eng.pdf ภาษาอังกฤษ
911
TOP