Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ f5b3378293f35bdb7976df2f81213018.pdf ภาษาไทย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 220-1.pdf ภาษาไทย
สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 116-th.pdf ภาษาไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 115-th.pdf ภาษาไทย
กฏกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อนรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 313.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการใช้มาตรการกักเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 299.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เกิดจากการทำงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 214.pdf ภาษาไทย
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 234.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 269.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 268.pdf ภาษาไทย
สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 267.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 188.pdf ภาษาไทย
56423
TOP