Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ae7b531a4c8eddaa2096ccabc2970828.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 99cafe53a0d300f8fdb877b08ec99bd6.pdf ภาษาอังกฤษ
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหางานให้คนหางาน เพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ff47606475645a5cd4f87df9aa7ee153.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ f8765a984b0cd7e6707c2b28f43e05b6.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ dd606f85cf5b26136a27650ab5ac31db.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 295e968bdce1226d8e96b91ba71cd186_0.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ bc544b66a34982e4e5900e0404e2e66d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การออกเครื่องหมายให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 80.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 107-th.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ e4a0d99395c07d56f3bb80c168d60b98.pdf ภาษาไทย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าว มาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ fdb33e51117fee46f3a0d9a69874113b.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ a0abae53085c613d7b2a391799219d89.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 591371df5fd4729b999e35de1357d48c.pdf ภาษาไทย
56447
TOP