Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 492e5a9d79c9186089e40b85719fdd4a.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 104-th.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 159.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง มอบการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 108-th.pdf ภาษาไทย
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 244.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 113-th.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 106-th.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๙ เรื่องมอบการดำเนินงานของศูนย์ความรุ้ความสามารถกลาง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 112-th.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 252.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 298.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 130-th.pdf ภาษาไทย
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 295.pdf ภาษาไทย
56418
TOP