Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะกรรมกาารดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 5945e65f8cae1098a1034550cdf25af4.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 438/2560 เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7859c9a56fc01a22a835c49042c5057c.pdf ภาษาไทย
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9ec8105c7b701f5d6d30893cc66f3ec5.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบทะเบียนลูกจ้าง และตัวแทนจัดหางาน (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 87f27d8fdc5e797c903aa94b3e46c2c5.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ facb3d8e93b999b8773f898d631bcbec.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางาน (ฉบับที่ 4) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 04a4d76097e4088d52542bc2b41d175d.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาาจักร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ cdf86f50f0d28550e4bc79d521910d04.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาจัดหางาน (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 3f3aa04cd4d8a4739fb4e1e358fc1125.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบส่งตัวคนหางานสำหรับผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ c7f807b4cc6fb60c73d735f1b854e0fd.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ dbe3b837f7d50901aeab3fc2b74e05ed.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2666dd12bf5e5c31787ebba28125abfa.pdf ภาษาไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานคนหางานที่ยังไม่ได้เดินทางตามสัญญาจัดหางาน (ฉบับที่ 2) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 347077237e5bbfa0c48dbfdfc116341f.pdf ภาษาไทย
26776
TOP