Skip to main content

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยแพร่มาตรการเพิ่มเติมเข้าสู่ระยะที่ 2 Phase 2 (Heightened Alert) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเนื้อหา

TOP