Skip to main content

กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต ณ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเนื้อหา

          ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในพื้นที่

          วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” การอบรม และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานร่วมต้านทุจริต” เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด ประชาชนและอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อป้องกันและปิดกั้นโอกาสในการทุจริตในพื้นที่ โดยมีนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามปรับปรุง และเสริมสร้างกลไก มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

          “การจัดอบรมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างกลไกสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และทำให้การทุจริตในสังคมไทยหมดสิ้นไป” นายสุทธิ กล่าวในตอนท้าย

+++++++++++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2563

 

TOP