Skip to main content

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ มีการดำเนินการให้แรงงานต่างชาติในหอพักกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย

รายละเอียดเนื้อหา

TOP