Skip to main content

การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการบังคับใช้แรงงานแรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเนื้อหา

TOP