Skip to main content

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP