Skip to main content

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับจังหวัด

รายละเอียดเนื้อหา

TOP