Skip to main content

ก.แรงงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านครั้งที่ 2/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Application ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ขั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเดิมการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพ.ศ. 2553 (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2565

TOP