Skip to main content

ก.แรงงงาน ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. การปรับปรุงสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสนับสนุนให้แรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้น 2. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์ด้านผลิตภาพแรงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มาตรการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2565

TOP