Skip to main content

ก.แรงงานประชุมคกก.พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานครั้งที่ 9/2564

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 7เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2564 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่8/2564 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ถึงมาตรา 58 แล้ว ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน

——————————————-

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2564 

 

TOP