Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดโครงการสัมมนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเครื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น  โดยมี นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

—————————————   

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2564

TOP