Skip to main content

ก.แรงงานให้การต้อนรับ Mr.Taketani Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ

รายละเอียดเนื้อหา

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Taketani Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ และคณะ เพื่อรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และหารือเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19และการผ่อนปรนกฎระเบียบและความสะดวกในการของใบอนุญาตทำงาน ณ ห้องจตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

 

——————————  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 กุมภาพันธื 2564

TOP