Skip to main content

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมแรงงานรวมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 990 ต้น โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงแรงงานทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

————————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2565

TOP