Skip to main content

ก.แรงงาน จัดประชุมวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) เพื่อการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 –2570) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6๐ คน ดังนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (องค์กรมหาชน) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม แรงงานจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 –2570) กับแผนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลด้านแรงงาน บริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ให้สะท้อนกรอบแนวคิดและทิศทางการทำงานด้านแรงงานเชิงรุก พร้อมรองรับต่อปัญหาแรงงาน ที่จะส่งผลต่อการทำให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองต่อภาพรวมการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
          ซึ่งในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้มีสรุปผลการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านแรงงาน (SWOT) ที่ได้มาจากการประชุมที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 190 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระและภาคประชาสังคม  และจากการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านแรงงาน (SWOT)  ได้มีการจัดทำกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน ดังนี้
          – กลยุทธ์เชิงรุก : การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดและโครงสร้างเศรษฐกิจปกติใหม่
           กลยุทธ์เชิงรับ : การบูรณาการการบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
          – กลยุทธ์เชิงป้องกัน : การปฏิรูปหลักประกันทางสังคม การคุ้มครอง และความปลอดภัยแรงงาน
           กลยุทธ์เชิงแก้ไข : การสร้างโอกาสการมีงานทำที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
17 มีนาคม 2564

TOP