Skip to main content

ก.แรงงาน ติดตามความคืบหน้าข้อเสนอผู้ประกันตน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานติดตามความคืบหน้าข้อเสนอของผู้ประกันตน ในโอกาสครบรอบ ๑ เดือนนับแต่วันแรกยื่นหนังสือ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (EL) และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ณ ห้องประชุมแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP