Skip to main content

ก.แรงงาน ต้อนรับ สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Takao ICHINOHE ประธานสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association: JBMA) และศูนย์สนับสนุนการรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ (Acceptance Support Center for Foreign Talent: ASCF) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำสมาคมฯ และหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่สาขาอาชีพทำความสะอาดภายในอาคารแก่คนไทย การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกแรงงานทักษะฝีมือคนไทยเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น และการเปิดอบรมและการจัดสอบประเมินเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ สาขาอาชีพทำความสะอาดเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

            สำหรับในส่วนของ กระทรวงแรงงาน มีความต้องการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น สาขางานการจัดการทำความสะอาดอาคาร โดยขอให้ JBMA และ ASCF สนับสนุนแรงงานไทยให้กับนายจ้างญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนความรู้และจัดการฝึกอบรมสาขางานการจัดการทำความสะอาดอาคารให้กับแรงงานไทย การลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนหางานในการเดินทางไปทำงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายท้องถิ่น การเจรจากับนายจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายของแรงงานบางส่วน เช่น ค่าจ้างที่เหมาะสม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าน้ำ /ไฟฟ้า/ก๊าซ เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนหางานสนใจมาสมัครมากขึ้น

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP