Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำ นร.-นศ.แรงงานทุกระดับ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมและชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และท่านตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยดำเนินการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมานั้น และทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

          นายณัฐวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมในนามตัวแทนกระทรวงแรงงาน ซึ่งท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ให้ความสำคัญตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีในการเร่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในวัยกำลังแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อไปอีกด้วย

——————————————————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2565

TOP