Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคกก.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา การจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16 สิงหาคม 2565

TOP