Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับทราบสถาการณ์ทางเศรษฐกิจแรงงาน รวมถึงพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าค้าง ผู้แทนฝ่ายนางจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์  ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2565

TOP