Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณา ร่างระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานและการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินสมรรถะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP