Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มกราคาม 2562

TOP