Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 21 กันยายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. … ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 (สวทช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแก้ไขร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. … ครั้งที่ 2

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2565

TOP