Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการดำเนินการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยและการงดจ่ายภาษี กรณีได้รับเงินเนื่องจากออกจากงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยและการงดจ่ายภาษี กรณีได้รับเงินเนื่องจากออกจากงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP