Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 65

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 ในส่วนของ คณะทำงานฝ่ายพิธีสงฆ์ คณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรอง คณะทำงานฝ่ายพิธีการและดำเนินรายการ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP