Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานเสนอแนวทางช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมาย

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอแนวทางช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าจ้างและไม่ได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP