Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้พิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ และแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP