Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัด ข้อเสนออนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Conferenceกับ หัวหน้าส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP