Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันแรงงาน ครั้งที่ 1/1564 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 ตุลาคม 2564

TOP