Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน (Job Preparation Training Programme)

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน (Job Preparation Training Programme) ภายใต้โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชน (Young Futuremakers Thailand – Promoting Youth Employability) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
24 พฤศจิกายน 2564

TOP